Safety

Tuần Lễ An Toàn Lần Thứ 2 Năm 2016

Tiếp nối Tuần lễ An toàn lần thứ nhất vào tháng 4 trong năm 2016, công ty Obayashi Việt Nam tiếp tục triển khai thực hiện Tuần lễ An toàn lần thứ hai bắt đầu từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 10 lần lượt ở các công trường nhà máy Showa Gloves Việt Nam giai đoạn 3 và Công Trường Japan Best Foods 

 

 

Ngoài ra, để tăng tính hiệu quả của Tuần lễ an toàn, các kỹ sư được thực hiện bài kiểm tra sau khi tham dự buổi đào tạo ngắn về ba chủ đề trên. Sau các kết quả đạt được, một kế hoạch hành động được vạch ra nhằm giảm thiểu các thiếu sót trong  an toàn lao động trên công trường.