Safety

Báo Cáo Khoa Học "Công Trường 5S" - 28/06/2019

BÁO CÁO KHÓA HỌC “CÔNG TRƯỜNG 5S”

Số tham khảo : 28 / June, 19 / ST - OVC

Ngày huấn luyện : 28, tháng 6, 2019

Nội dung: Giới Thiệu về 5S;

Khái quát và định nghĩa 5S
Định hướng trong tương lai để thực hiện 5S tại Công trường.


 

I. Hình Ảnh Huấn Luyện:

 
 

 

II. Kết Quả Huấn Luyện:

STT  Họ và Tên
Văn Phòng / Công Trường
Bộ Phận
Điểm
  Kết Quả (*)
1 Huỳnh Thanh Tòng
SG STEC AF-19 Phó Chỉ Huy
10 Đạt
2 Nguyễn Tuấn Vinh SG STEC AF-19 Kỹ Sư Trưởng Xây Dựng
10 Đạt
3 Vũ Thành Điệp SG STEC AF-19 Kỹ Sư Xây Dựng 10 Đạt
4 Võ Ngọc Trung
SG STEC AF-19 M/E Engineer 8 Đạt
5 Thạch Phát SG STEC AF-19 Kỹ Sư Xây Dựng 10 Đạt
6 Lê Doãn Quang Minh SG STEC AF-19 Kỹ Sư Xây Dựng 10 Đạt
7 Đồng Nhật Khoa SG STEC AF-19 Kỹ Sư Xây Dựng 8 Đạt

 

(*) Học viên phải đạt từ 5 điểm trở cho bài kiểm tra để vượt qua kỳ huấn luyện.

Trân trọng

Quản lý An toàn

Nguyễn Đức Ân