Safety

Báo Cáo Huấn Luyện An Toàn Nội Bộ, 28/Tháng 2., 28/ST-OVC

Báo Cáo Huấn Luyện An Toàn Nội Bộ

 Số tham khảo : 28/Tháng 2., 28/ST-OVC

Ngày huấn luyện: 28 tháng 02 năm 2015

Nội dung: Những quy định và yêu cầu chung về An Toàn, 
Những mối nguy về Điện/Vật rơi và Cháy nổ và Tai nạn tại công trường – Nguyên nhân và cách khắc phục

 

I. Hình ảnh buổi huấn luyện:

 

 

II. Kết quả huấn luyện:

 

STT  Họ và Tên Dự Án Điểm   Kết Quả (*)
 1 Nguyễn Trọng Hải   Dự án ADMS   92/100  Đạt
 2   Lê Minh Triết  Dự án Sanwa Egg   90/100  Đạt
 3 Khúc Hữu Khôi Văn phòng HCM N/A  

 

(*) Người tham dự phải từ 70 điểm trở lên mới có thể “Đạt” kì huấn luyện
Quản lý An toàn

Nguyễn Đức Ân