Safety

Báo Cáo Huấn Luyện An Toàn Nội Bộ, 26/Tháng 12., 15/ST-OVC

BÁO CÁO HUẤN LUYỆN AN TOÀN NỘI BỘ

Số tham khảo: 13/Head Office/2015/Dec., 15/ST-OVC  
Ngày huấn luyện: 26 tháng 12, 2015
Nội dung: Những quy định pháp luật  và yêu cầu chung về An Toàn, Các mối nguy trong văn phòng và cách phòng tránh;
Các mối nguy về điện/tai nạn điện và cách phòng ngừa/ Mối nguy về Cháy nổ, Chữa cháy và Phòng cháy.

 

I. Hình ảnh buổi huấn luyện:

 

 

II.Kết quả huấn luyện:

 

STT  Họ và Tên Công trình/ Bộ phận  Điểm   Kết quả (*)
1  Nguyễn Mạnh Tường  Nhân viên thiết kế mới 90/100 Đạt
 2  Võ Tuấn Anh   Nhân viên thiết kế mới 79/100 Đạt

 

 (*) Học viên phải đạt trên 70 điểm cho bài kiểm tra.

Trân trọng

Quản lý An toàn

Nguyễn Đức Ân