Safety

Báo Cáo Huấn Luyện An Toàn Nội Bộ, 25, 26/Tháng 3., 26/ST-OVC

BÁO CÁO ĐÀO TẠO AN TOÀN NỘI BỘ

Số tham khảo: 03/Site/2015/March 25, 26/ST-OVC
Ngày huấn luyện: 25, 26 tháng 03 năm 2015

Nội dung: Các hoạt động trong Tuần lễ An toàn 2015; 
Chi tiết báo cáo cho Tuần lễ An toàn; Ý nghĩa của Biểu tượng/Khẩu hiệu an toàn mới

 

I. Hình ảnh buổi huấn luyện:

 

 

II. Nội dung và Danh sách người tham dự:
    II.1. Nội dung:
         -  Các hoạt động trong Tuần lễ An toàn 2015
         -  Chi tiết báo cáo của Tuần An toàn.
         -  Khái niệm về Biểu tượng mới của An toàn.     
    II.2. Danh sách người tham dự: 

 

STT  Họ và Tên Thuộc Dự Án Chức vụ    Ghi chú
 1 Thuong Nguyen Dinh Phuong  Aeon Mall Bình Tan Phó Chỉ huy 
 2 Tran Trung Hai  Aeon Mall Bình Tan  Kỹ sư trưởng
 3 Tran Vu Cong Hieu  Aeon Mall Bình Tan  Kỹ sư  
 4  Bui Thanh Tung  Aeon Mall Bình Tan  Kỹ sư  
 5  Pham Xuan Long  Aeon Mall Bình Tan  Kỹ sư     
  6   Ngo Van Phuc   Aeon Mall Bình Tan   Kỹ sư    
 7  Tran Thanh Thien  Aeon Mall Bình Tan   Kỹ sư     
  8  Pham Thanh Khoa    Nhà máy Sanwa Egg   Kỹ sư trưởng  
 9  Ha Le Anh Nguyen  Nhà máy Sanwa Egg  Kỹ sư trưởng  
10   Thai Binh Thi  Nhà máy Sanwa Egg  Kỹ sư    
11  Bui Liem Si   Nhà máy Sanwa Egg  Kỹ sư     
12 Dang Anh Duc   Nhà máy Sanwa Egg  Kỹ sư    
13  Tran Le Khoa    Nhà máy Sanwa Egg   Kỹ sư    
14   Luu Thanh Hoang  Nhà máy Sakata Ink Phó Chỉ huy   
15  Nguyen Quoc Dung  Nhà máy Sakata Ink   Kỹ sư      
16  Nguyen Khoa Nam  Nhà máy Sakata Ink   Kỹ sư      
17   Pham Tran Duat Nhà máy Sakata Ink   Kỹ sư      
18   Bui The Huy Nhà máy Sakata Ink   Kỹ sư      
19  Dang Cong Truong  Nhà máy Sakata Ink   Kỹ sư    

 

Trân trọng

Quản lý An toàn

Nguyễn Đức Ân