Safety

Báo Cáo Huấn Luyện An Toàn Nội Bộ, 01/Tháng 11., 14/ST-OVC

Báo Cáo Huấn Luyện An Toàn Nội Bộ

 
Số tham khảo : 01/Tháng 11., 14/ST-OVC

Ngày huấn luyện: 1 tháng 11 năm 2014

Nội dung: Những quy định và yêu cầu chung về An Toàn, 
Những mối nguy về Điện/Vật rơi và Cháy nổ và Tai nạn tại công trường – Nguyên nhân và cách khắc phục

 

I. Hình ảnh buổi huấn luyện:

 

 

II. Kết quả huấn luyện:

 

STT Họ và Tên Dự Án Điểm   Kết Quả (*)
 1 Đào Quang Long   Dự án ADMS   96/100   Đạt
 2  Đinh Hà Bảo Thuận Bảo trì khu vực VSIP II   96/100   Đạt
 3  Đặng Anh Đức  Dự án Sanwa Egg  94/100   Đạt

 

(*) Người tham dự phải từ 70 điểm trở lên mới có thể “Đạt” kì huấn luyện 
 
Quản lý An toàn

Nguyễn Đức Ân